BIP Urząd Miasta Poręba
Szukaj;
Nazwa dokumentu:Wykaz rejestrów
Data utworzenia: 2010-05-04
Symbol:
Typ dokumentu:Informacja

'

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

RAM - Rejestr aktów małżeństw

RAU - Rejestr aktów urodzeń

RAZ - Rejestr aktów zgonów

 

Ewidencje

EDZI - Ewidencja decyzji o zmianie imienia i nazwiska

EOOP - Ewidencja oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed

warciem małżeństwa

EOS - Ewidencja orzeczeń sądowych o rozwodzie i separacji

EPDO - Ewidencja przekazania dowodu osobistego po zgonie

ESU - Ewidencja sprostowania i uzupełnienia aktów stanu cywilnego

 

Samodzielne Stanowisko d/s Obsługi Rady Miasta

 

0057 - Rejestr wniosków i interpelacji radnych

0061 - Ewidencja komisji rady

0150 - Rejestr uchwał

0150-1 - Rejestr rezolucji rady miasta

0150-2 - Rejestr aktów prawa miejscowego

 

 

Referat Organizacji i Spraw Społecznych

 

RF - Rejestr faktur

rkp - Rejestr korespondencji przychodzącej PSR

rkpe - Rejestr korespondencji przychodzącej elektronicznie

rkp_usc - Rejestr korespondencji przychodzącej USC

rkw - Rejestr korespondencji wychodzącej

rkwe - Rejestr korespondencji wychodzącej elektronicznie

RPB - Rejestr postanowień Burmistrza

RZB - Rejestr Zarządzeń Burmistrza

0560 - Rejestr skarg i wniosków

KI - Księgi inwentarzowe

RANS - Rejestr aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego

RSNI - Rejestr skierowań do nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego

RWZ - Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

RUP - Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

RUS - Rejestr uczniów w wieku 16-18 lat nie spełniających obowiązku nauki

RWS - Rejestr wycieczek szkolnych

RZPE - Rejestr zaświadczeń postępowania egzaminacyjnego na stopień

nauczyciela mianowanego

KKZ - Książka kontroli zewnętrznych

  

Ewidencje

EPI - Ewidencja przyjęć interesantów przez Burmistrza

EDG - Ewidencja działalności gospodarczej

EPO - Ewidencja placówek oświatowych o zasięgu gminnym

ESZO - Ewidencja spisów zdawczo-odbiorczych dokumentów archiwalnych

EZSO - Ewidencja zmian spełniania obowiązku szkolengo oraz obowiązku nauki

 

 

Samodzielne Stanowisko d/s Kadr

 

1012 - Regulaminy pracy, ewidencja czasu pracy

PUW - Plany urlopów wypoczynkowych

KWPU - Książki wyjść poza urząd

LOP - Listy obecności pracowników

RUD - Rejestr umów o dzieło

RUZ - Rejestr umów zleceń

ROU - Rejestr osób uzależnionych

 

Ewidencje

1020 - Ewidencja akt osobowych

1027 - Ewidencja osób dopuszczonych do informacji niejawnych

EWCP - Ewidencja wyjść w celach prywatnych

EZL - Ewidencja zwolnień lekarskich

ECP - Ewidencja czasu pracy

EDS - Ewidencja delegacji służbowych

 

 

Referat Gospodarki Miejskiej , Mienia Komunalnego i Rolnictwa

 

GMR-RZ - Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

 

 

Referat Finansowy

 

RF_FN - Rejestr faktur

 

 

Referat Spraw Obywatelskich

 

KT - Kancelaria Tajna

RPP - Rejestr przedpoborowych

RW - Rejestr wyborców

RUDO - Rejestr utraty dowodów osobistych

RUI - Rejestr udzielonych informacji publicznych na wniosek

'
Drukuj